Autismus

Nabízíme odbornou literaturu k zapůjčení - viz Seznam literatury k zapůjčení ve formátu PDF

Doporučená lékařská vyšetření při podezření na autismus

Autismus – Jak to mám poznat?

Podezření, že je jejich dítě „jiné“, získají rodiče obvykle již velmi brzy. Tato porucha se v počátku projevuje drobnými nerovnoměrnostmi, které se obvykle stupňují. např. „Honzík měl odmala výkyvy v jídle, měl fáze, kdy se „jakoby najedl do zásoby“ a kdy vůbec nejedl. Tyto fáze nemizely, naopak se stupňovaly.“

Autismus má nekonečně mnoho variací, nikdy nenajde dva jedince se stejnými projevy. Není důležité, který z příznaků Vaše dítě nemá. Důležité jsou ty projevy, které dítě vykazuje, z nich se později určuje typ poruchy a míra projevů (mírný, střední a těžký autismus).

Poruchy autistického spektra se vždy týkají tří oblastí, tzv. triády:

Zvláštnosti v chování

Rodiče si většinou všímají odlišností v chování dítěte. Velmi nápadné jsou tak zvané fascinace. „Např. na dovolené v Itálii náš rok a půl starý Martínek stále utíkal od stolu a zíral na tzv. lítací dveře od kuchyně. Od této činnosti jsme ho odklonili jenom velmi obtížně. Na procházkách se rozplácl u nejbližšího kanálu, později na ně musel šlapat.“

Dalším projevem bývají stereotypy, které se ale u atypického autismu vyskytovat nemusí. Stereotypy a ulpívavá činnost je u dětí do tří let normální.

Např. „S dětmi si na písku nehrál, stále běhal po schodech nahoru a dolů. Pouštěl si dokola jednu a tu samou melodii, třeba hodinu. Na procházce ho okolí nezajímalo, házel kamínky do popelnic. Stále rozsvěcel a zhasínal. Dokolečka vyhazoval věci ze šuplíků, třeba šestkrát za den. Děti ho na pískovišti nezajímaly, jenom dokola zavíral a otvíral vrátka.“

Dítě s autismem zkouší také např chutě nebo vůně u předmětů, které žádnou chuť nebo vůni nemají. „Olizoval ručníky, na procházkách se shýbl a olizoval kameny, u známých olizoval miminku hlavu. Čichá ke knížkám.“

Dále dítě neukazuje na předměty, neptá se „Co to je?“, nepodívá se za Vaším ukazováčkem, pokud ukazujete na nějaký předmět. Používá ruku druhého při činnosti např. „Při modelování, nechtěl vzít vykrajovátko do ruky, stále strkal do mých rukou, abych to udělala místo něj. Musel jsem uchopit jeho ruku a vykrajovátko a vytlačit z modelíny beránka.“

Hra

Dítě a PAS si nehraje, většinou pouze manipuluje s hračkami, různě je řadí, třídí nebo u aut roztáčí kolečka. Např. „Když byl Vašík malý naskládal si autíčka do řady a třeba hodinu u nich roztáčel kolečka.“ Děti s vysoce funkčním autismem dávají přednost hračkám pro rozvoj motoriky, různým vkládačkám atd. Dítě s PAS nezná sociálně napodobivou hru, nehraje si na „maminku a tatínka“, nechápe, že je něco „jako“např. „Barborka je jako kytka a já jí zalévám“ (dítě bez PAS 3 roky). Nechápe fantazijní hru, nechce, abychom mu četli pohádku.

Komunikace

Poslední stěžejní oblastí je porušená schopnost se dorozumět. Dítě s PAS vůbec neprojevuje zájem o komunikaci, komunikuje velmi omezeně nebo komunikuje třeba přes třetí osobu. Rozvoj řeči je opožděný. Nebo v určité době dojde k zastavení rozvoje řeči. Dítě řeči nerozumí. „Martínek vidí na obrázku maminku a řekne kočička. Přitom ví, kdo je maminka a co je kočička.“ „Časem jsem zjistila, že Petřík slova pouze opakuje, ale vůbec jim nerozumí.“

Někdy dítě může rozumět tzv. nepřímé komunikaci (když se bavíte mezi sebou), ale v přímé komunikaci nerozumí (pokud mluvíte přímo na něj).

Dítě nenapodobuje Vaše gesta a mimiku.

Další znakem bývá fakt, že dítě nereaguje na pokyny. Pokud dáte běžnému dítěti pokyn: „Přines mi autíčko.“ Dítě Váš pokyn obvykle rádo splní, a to již v roce a půl. Pokud tento pokyn vydáte dítěti s autismem, vůbec na tento pokyn nezareaguje.

(autor P.S.)

Autismus – Kdo se v tom má proboha vyznat?

Triáda problémových oblastí

Oblast sociální interakce

Typ osamělý
Typ pasivní
Typ aktivní zvláštní
Typ formální, afektovaný
Typ smíšený zvláštní

Oblast komunikace

Neverbální komunikace
Verbální komunikace

Oblast vnímání a představivosti

Typ autismu

nízko funkční

středně funkční

vysoce funkční

(zdroj: seminář v SPC při ZŠ a OŠ Zbůch, 27.11.2010, přednášející Mgr. Morávková a Mgr. Bartošková)

Vývojová škála u dítěte s autismem

Údaje v měsících

2 m – pláč je obtížné vysvětlit

6m – je méně aktivní a méně náročné než normální dítě. Menšina dětí je extrémně podrážděná a nevyhledává oční kontakt. Nevyžaduje sociální kontakt.

8m – omezeně a neobvykle žvatlá (piští a kvičí), nenapodobuje zvuky, gesta a výrazy obličeje. Těžko se zklidňuje, když je nešťastné. Asi třetina dětí je velmi uzavřená a může odmítat aktivně vzájemnou komunikaci. Asi jedna třetina přijímá vzájemnou komunikaci, ale podněcuje ji velmi nepatrně. V bdělém stavu mohou převažovat opakující se pohyby tělem.

12m – Mohou se objevovat první slova, ale nebývají používána smysluplně. Častý a hlasitý pláč, který se dá obtížně vysvětlit. Družnost často poklesne, když dítě začne chodit a lézt. Nemá problémy s odloučením.

24m – Obvykle používá méně než 15 slov. Slova se objevují a zase mizí. Gesta se nerozvíjí, jen výjimečně ukáže na předmět. Obvykle rozezná rodiče od ostatních, ale city projevuje jen omezeně. Je-li požádáno může dát pusu nebo někoho poplácat, je to však automatické gesto. K ostatním dospělým se chová lhostejně. Může se objevit silný strach. Dává přednost samotě. Malý zájem o okolí a jeho zkoumání. Neobvyklé použití hraček (točení, řazení předmětů)

36m – Spojení slov je velmi řídké. Může opakovat fráze, ale nepoužívá kreativní jazyk. Má zvláštní tón, přízvuk. Chybná výslovnost se objevuje asi u poloviny dětí, které používají řeč a více než polovina nepoužívá jazyk smysluplně. Bere rodiče za ruku a vede je k předmětům. Chodí na známé místo a vyžaduje určitý předmět. Nedokáže přijmout jiné děti. Přehnaná dráždivost. Neschopné pochopit význam trestu. Vytrvalé žmoulání předmětů. Neexistuje symbolická hra. Pokračuje v repetetivních (opakované) pohybech tělem, kolébání, otáčení chození po špičkách apod. Vizuálně fascinováno předměty, zírá do světla apod. Mnohé děti jsou relativně šikovné v motoricko-vizuální činnosti např. skládání.

48m – Zřídka spojí dvě nebo tři slova. Přetrvává echolálie a je občas používána komunikativně. Napodobuje televizní reklamy. Vyjadřuje přání. Neschopné porozumět pravidlům hry s vrstevníky. Funkční použití předmětů. Malý zájem o panenky či jiné věci. Symbolická hra pokud existuje, je jednoduchá a repetetivní. I když má schopnost pro složitější hru, dává přednost jednoduché. Většinou si nehraje s více hračkami.

60m – Nerozumí a nevyjádří abstraktní představy (čas). Nedokáže udržovat konverzaci. Nepoužívá správně osobní zájmena. Přetrvává echolálie. Otázky klade jen zřídka, a pokud je klade, často je opakuje. Abnormální výška a rytmus hlasu. Orientuje se spíše na dospělé než vrstevníky. Občas se projevuje společensky, ale interakce zůstávají zvláštní, jednostranné. Neschopné pantomimy. Neexistuje sociálně-dramatická hra.

(zdroj: Gillberg, CH. , Peeters, T.: Autismus – zdravotní a výchovné aspekty, Portál 2008)

LITERATURA
O AUTISMU

nahoru

procit@autismusprocit.cz