ProCit - Občanské sdružení

úvod autismus o nás dokumenty personální zajištění kontakty

Vzdělávání

Všechny kurzy budou realizovány pouze v případě naplnění minimální kapacity 10 účastníků!

"Cesta k našim emocím"

PŘIHLÁSIT NA TENTO KURZ

Prožitkový workshop přinášející inspiraci pro vlastní práci s dětmi v oblasti vnímání, vyjadřování a zvládání emocí. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky, rodiče i širokou veřejnost.

 • 1. blok - práce s tělem, hlasem a dechem
 • 2. blok - projektivní výtvarné techniky
 • 3. blok - muzikoterapie a relaxační techniky

Lektoři kurzu:

Mgr. Radek Harvánek
Mgr. Alena Siváková

Termíny:

8. 4. 2019 od 9:00 (8 vyučovacích hodin)
6. 5. 2019 od 9:00 (8 vyučovacích hodin)

Místo konání:

Občanské sdružení ProCit, Smetanovy sady 114/15, Plzeň. Bližší informace: Mgr. Alena Siváková, e-mail: procitspec@centrum.cz, tel.: 777 700 768

Cena: 1 500 Kč


Kurzy akreditované Č.j.: MSMT- 26837/2015-1-731
Jednodenní kurzy

"Dítě s PAS a přístup k dítěti ze strany rodiny, školy i okolí"

PŘIHLÁSIT NA TENTO KURZ

 • I. Obecný úvod do problematiky dětí s poruchou autistického spektra - psychiatr
 • II. Klinický obraz dítěte s vysocefunkční poruchou autistického spektra - psychiatr
 • III. Klinický obraz dítěte se středněfunkční a nízkofunkční poruchou autistického spektra - psychiatr
 • IV. Jak přistupovat k dítěti s poruchou autistického spektra - psychiatr
 • V. Jak přistupovat k žákovi s poruchou autistického spektra - psychiatr
 • VI. Obecně teoretický úvod – spec. pedagog
 • VII. Výchovně vzdělávací přístup pedagoga k dítěti s vysocefunkčním autismem – spec. pedagog
 • VIII. Výchovně vzdělávací přístup pedagoga k dítěti se středně a nízkofunkčním autismem – spec. pedagog

Lektoři kurzu:

MUDr. Jitka Rumlová, psychiatr
Mgr. Alena Siváková, spec. pedagog

Odborný garant:

MUDr. Eva Radová, dětský psychiatr

Vzdělávací cíl:

Během dopoledního vzdělávacího programu se účastníci kurzu pod vedením dětského psychiatra seznámí s lékařskou terminologií, se základní diagnostickou triádou poruchy autistického spektra, s klinickým obrazem dítěte s autismem, s přístupem k dítěti ze strany pedopsychiatra, školy i rodičů. Nabyté teoretické vědomosti si upevní zhlédnutím videozáznamu dítěte s vysocefunkčním a nízkofunkčním autismem včetně jeho rozboru.

Závěrečný písemný test prověří získané vědomosti frekventantů.

Odpolední vzdělávací blok se speciálním pedagogem je zaměřen na výchovně - vzdělávací přístup pedagoga k žákovi s vysocefunkčním, středně a nízkofunkčním autismem. Formy přístupu k žákovi s PAS. Videozáznam žáka s PAS během výuky - pracovní chování a relaxace. Možnosti motivace. Práce s problémovým chováním žáka s PAS. Ukázka didaktických pomůcek.

Součástí výstupu bude didakticko - metodický materiál:

 • Jak přistupovat k dítěti s Aspergerovým syndromem
 • Popsaný klinický obraz Aspergerova syndromu
 • Typické chování žáka s PAS ve škole
 • Seznam odborníků pracujících s dětmi s PAS

Místo a čas konání kurzu:

Přednášková a terapeutická místnost Občanského sdružení ProCit, z.s., Smetanovy sady 114/15, 301 00, Plzeň
Celkem 8 vyučovacích hodin po 45 minutách: pedopsychiatr 5 vyučovacích hodin a spec. pedagog 3 vyučovací hodiny.
Termín: 2. 4. 2019 - 9:00 - 17:00

Cena kurzu: 2 500 kč

"Relaxační a dechové techniky u dětí s PAS"

PŘIHLÁSIT NA TENTO KURZ

 • I. Úvod do problematiky relaxačních a dechových technik u dětí s poruchou autistického spektra (PAS)
 • II. Teoretická východiska relaxačních technik a možnosti jejich využití při práci s dětmi s PAS
 • III. Teoretická východiska dechových technik a možnosti jejich využití při práci s dětmi s PAS
 • IV. Praktická ukázka a nácvik vybraných relaxačních technik, muzikoterapie a bubnování
 • V. Praktická ukázka a nácvik vybraných dechových technik, nácvik dechové vlny, vybraných jógových technik a základní přehled specifik správného držení těla
 • VI. Shrnutí, evaluační dotazník, kontrolní test a závěrečné dotazy

Lektor kurzu:

Mgr. Věra Knappová, Ph.D.

Odborný garant:

MUDr. Jitka Rumlová, psychiatr

Vzdělávací cíl:

Uvést absolventy do problematiky dechových a relaxačních technik a jejich využití při práci s dětmi s PAS. Na základě dotazů z praxe či konkrétních případů navrhnout vhodný postup intervence u dětí s PAS při využití nabízených technik.

Místo a čas konání kurzu:

Přednášková a terapeutická místnost Občanského sdružení ProCit, z.s., Smetanovy sady 114/15, 301 00, Plzeň
Celkem 6 vyučovacích hodin po 45 minutách.
Termín: 19. 3. 2019 - 9:00 - 15:00 hod.

Cena kurzu: 2 000 kč

"Sportovní a pohybové aktivity u dětí s poruchou autistického spektra (PAS)"

PŘIHLÁSIT NA TENTO KURZ

 • I. Úvod do problematiky vhodných pohybových aktivit u dětí s poruchou autistického spektra (PAS)
 • II. Teoretická východiska vhodných pohybových aktivit, TEACCH program a možnosti pohybových intervencí u vybraných typů autismu
 • III. Cvičení na rozvoj jemné a hrubé motoriky, diagnostika úrovně pohybových dovedností, typy pohybových terapií, propojení s dalšími intervenčními metodami
 • IV. Diagnostika a kultivace správného držení těla (SDT), kompenzační cvičení, doplňkové aktivity, protahovací, uvolňovací, aktivizační a stimulační cvičení u dětí s PAS
 • V. Praktická ukázka diagnostiky SDT a jejích odchylek. Testování hybných stereotypů a svalových dysbalancí. Ploska nohy a reflexně-stimulační činnosti
 • VI. Praktická ukázka psychomotorických činností u dětí s PAS. Nácvik prvků jemné a hrubé motoriky, tvorba a příprava na cvičební jednotku, ukázka vhodných pomůcek a metodický základ jejich používání u pohybových aktivit dětí s PAS
 • VII. Praktická ukázka samostatné jednotky pohybových aktivit s dětmi s PAS, strukturalizace prostředí pohybové intervence, příklady vhodné integrace dětí s PAS. Možnosti a příklady asistence, vizualizace cvičební jednotky
 • VIII. Shrnutí probírané látky, evaluační dotazník, kontrolní test a závěrečné dotazy

Lektor kurzu:

Mgr. Věra Knappová, Ph.D

Odborný garant:

MUDr. Jitka Rumlová, psychiatr

Vzdělávací cíl:

Uvést absolventy do problematiky tvorby a realizace pohybové intervence, využití vhodných cvičení při práci s dětmi s PAS. Na základě dotazů z praxe či konkrétních případů navrhnout vhodný postup pohybové intervence u dětí s PAS při využití nabízených technik.

Místo a čas konání kurzu:

Přednášková a terapeutická místnost Občanského sdružení ProCit, z.s., Smetanovy sady 114/15, 301 00, Plzeň
Tělocvična a učebna FPE ZČU v Plzni, Klatovská 51, 30100, Plzeň.
Celkem 8 vyučovacích hodin po 45 minutách.
Termín: 29. 3. 2019 - 9:00 - 17:00 hod.

Cena kurzu: 2 500 Kč

"Plavání a pohybové aktivity ve vodě pro děti s poruchou autistického spektra (PAS)"

PŘIHLÁSIT NA TENTO KURZ

 • I. Úvod do problematiky vodních pohybových aktivit u dětí s poruchou autistického spektra (PAS), možnosti strukturalizace a vizualizace vodního prostředí
 • II. Teoretická východiska základních aktivit ve vodě. Testování motorické kompetence ve vodě u dětí s PAS
 • III. Cvičení na rozvoj plaveckých dovedností u dětí s poruchou autistického spektra
 • IV. Video rozbor cvičení  na rozvoj základních plaveckých dovedností. Říkadla a pořekadla, nácvik dolních končetin kraul a cvičení na rozvoj vnímání pocitu vody
 • V. Praktická ukázka diagnostiky plaveckých dovedností
 • VI. Praktická ukázka vedení plavecké jednotky pro děti s poruchou autistického spektra (včetně vizualizace, strukturalizace)
 • VII. Praktická ukázka plavecké jednotky, strukturalizace prostředí pohybové intervence, příklady vhodné integrace dětí s PAS. Možnosti a příklady asistence, vizualizace cvičební jednotky
 • VIII. Shrnutí probírané látky, evaluační dotazník, kontrolní test a závěrečné dotazy

Lektor kurzu:

Mgr. Věra Knappová, Ph.D.

Odborný garant:

MUDr. Jitka Rumlová, psychiatr

Vzdělávací cíl:

Uvést absolventy do problematiky tvorby a realizace plavecké intervence, využití vhodných cvičení ve vodě při práci s dětmi s PAS.

Místo a čas konání kurzu:

Přednášková a terapeutická místnost Občanského sdružení ProCit, z.s., Smetanovy sady 114/15, 301 00, Plzeň
Plavecký bazén, Sokolovská 46, 323 00 Plzeň
Celkem 8 vyučovacích hodin po 45 minutách.
Termín: 9. 5. 2019 - 13.00 - 20:00 hod.

Cena kurzu: 2 500 kč

Kurzy jsou akreditovány v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace.

Kontakt: procit@centrum.cz